Stay up-to-date with the latest news and events through my exclusive coverage! Click the button below to access my extensive collection of reportage images and immerse yourself in the stories that matter. Don’t miss out on this opportunity to stay informed and inspired – click now to see our latest coverage..

Any money coming from my wonderful supporters will be used towards the operational cost of my self-organised reporting assignments.

latest

A cynical, mercenary, demagogic press will in time produce a people as base as itself.

Joseph Pulitzer (1847-1911), American Journalist May 1904.

Archives

Categories

🇬🇧 JOURNALS

As a writer for various journals, I address a diverse range of topics that span from human rights and politics to social issues, current events, and culture. My primary objective is to use my writing to shape public opinion and encourage constructive discussion on various issues. My pieces often include a call to action or a recommendation for a particular course of action. It’s important to note that my writing is distinct from news articles, which aim to present information in an objective and unbiased manner.

🇦🇱 KOLUMNE

Përveç profesionit të gazetarit dhe fotoreporterit, unë shkruaj edhe kolumne që trajtojnë tematika të ndryshme si: kritika ndaj cilësisë së të raportuarit, të drejtat dhe liritë e njeriut, çështjet civile dhe politike, opinionin, politikën, kulturën, artin, shoqërinë dhe tema tjera që ndikojnë në jetën e përditshme. Kolumneve të mia u jepet një vijë subjektive dhe bëjnë interpretime nga pikëpamja personale e temave që unë i trajtoj, duke u dalluar prej lajmeve që paraqesin vetëm fakte dhe ngjarje të ndryshme. Synimi im si kolumnist është të ndikoj në opinionin publik duke ndarë me ta mendimet dhe idetë e mia në mënyrë të hapur dhe të lirë.

Vudi është fotoreporter i pavarur nga Kosova, i cili jeton në Londër. Ai fokusohet në çështjet politike rreth racës, gjinisë, identitetit, migracionit dhe shpërnguljes së njerëzve si pasojë e ndryshimeve klimatike dhe konflikteve të armatosura. Vudi gjithashtu është kritik e medias së shkruar dhe i dedikon vëmendje veprimit të politikave të jashtme të SHBA-së, BE-së dhe Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Puna e tij është botuar në media prestigjioze si The New York Times, Time, The Guardian, Sunday Times, dhe programe lajmesh të DW, CNN, Al Jazeera dhe BBC-së, ndër të tjera. Si themelues i VX Pictures, ai është një edukator në fushën e fotografisë, gazetarisë vizuale me fokus në etikën dhe mendësinë e sipërmarrësisë.
Vudi is a London-based photojournalist, focusing on political issues around race, gender, identity, migration, and displacement of people due to climate change and conflict. Vudi also writes, with a speciality in print media criticism and foreign policies of the US, EU, and Russia in the Western Balkans. Vudi's work has been published in prestigious outlets such as The New York Times, Time, The Guardian, Sunday Times, CNN, DW, and BBC news programs, among others. As the founder of VX Pictures, he teaches photography, visual journalism, and ethics with a focus on entrepreneurship.